دیس یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۰:۳۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۰:۳۴
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۰:۵۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۰:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۰:۱۲:۰۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۲:۰۰
62
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۰:۱۳:۴۵
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۰:۱۳:۰۰
61
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۳:۲۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۳:۲۳
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۵:۳۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۵:۰۰
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : ps
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۳:۳۲:۳۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۳:۳۲:۰۰
16
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۲:۰۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۲:۰۳
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
برند تولیدکننده : البرز پلاست موفقی
نوع بسته بندی : pet
رنگ : شفاف
وزن(gr) : 33
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۴:۴۵
12