سطل ماست PPrss
سطل ماست یکبارمصرف

جدید 42-dahane160_satl_1_1700
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۲۹:۱۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۲۹:۱۷
2
جدید disposable_bowl_masti_2-5_khomre
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۴۳:۳۷
2
جدید 36-dahane160_satl_1_1300
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1300
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۸:۵۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۸:۵۱
3
جدید disposable_bowl_masti_1300
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1300
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۷:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۷:۰۷
4
جدید disposable_bowl_masti_1700
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۰۸:۴۳
4
جدید disposable_bowl_mini_marshal
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
4
جدید disposable_bowl_masti_450
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 450
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۳:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۳:۰۴
5
جدید disposable_bowl_masti_500
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 500
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۴:۵۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۴:۵۴
5
جدید disposable_bowl_masti_650
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۵۸:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۵۸:۴۳
5