سطل ماست یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۳۷:۵۳
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۳۷:۵۳
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۳۹:۵۷
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۳۹:۵۷
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۰:۵۸
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2300
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۸:۳۲
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۸:۳۲
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۱:۳۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۱:۳۴
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1400
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۵:۰۴
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۵:۰۴
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1500
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۳:۳۰
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۰:۰۳:۳۰
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2000
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۴۳:۴۷
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۳:۴۷
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1400
جنس : pp
برند تولیدکننده : خویدک
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۰۹:۵۰:۰۸
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۹:۵۰:۰۸
7