سطل ماست یکبارمصرفrss

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 900
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ, سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۱۷:۵۳
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۱۷:۰۰
54
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۲۱:۰۰
45
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۳:۱۶
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۳۳:۰۰
30
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1700
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف), سفید
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۳:۳۶:۲۲
۱۳۹۷-۰۹-۲۳ ۱۳:۳۶:۰۰
27
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۲:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۲:۰۰
18
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2500
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۵:۵۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۵:۰۰
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۲:۵۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۲:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 2700
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۴:۳۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۴:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 650
جنس : pp
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : شیری
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۳۶:۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۳۶:۰۰
25