لیوان PETrss
لیوان یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۲۷:۰۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۲۷:۰۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : صنایع پلاستیک خوزستان
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۱:۱۴
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۶:۱۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۶:۱۵
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 170
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۷:۴۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۷:۴۴
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 170
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۴۱:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۴۱:۴۵
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۴۵:۲۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۴۵:۲۳
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۴۸:۲۸
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۴۸:۲۸
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 120
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۵۵:۳۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۵۵:۳۳
6