لیوان PPrss
لیوان یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۰۳:۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۰۳:۰۰
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۱۴:۲۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۴:۰۰
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۱۸:۲۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۱۸:۰۰
17
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 300
برند تولیدکننده : غیبی پلاست
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۲۰:۱۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۲۰:۰۰
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۰۱:۳۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۰۱:۳۵
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۲:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۲:۰۱
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۳:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۳:۴۳
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 80
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
12