لیوان PPrss
لیوان یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 100
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۷
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۰۱:۳۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۰۱:۳۵
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۲:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۲:۰۱
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۳:۴۳
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۳:۴۳
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 80
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 120
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۰:۲۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۰:۲۰
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 150
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۱:۵۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۱:۵۴
4
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 0
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۸:۴۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۸:۴۰
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : رنگی
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۰:۰۴
7