کاسه pp rss
کاسه یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۵:۴۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۵:۴۲
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 500
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۳۰:۳۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۳۰:۳۱
6
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 300
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
11
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۹:۱۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۹:۱۶
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۶:۳۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۶:۳۲
3
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 750
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۴۷:۴۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۴۷:۴۰
7