کاسه pp rss
کاسه یکبارمصرف

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) :
جنس :
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ :
۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۱۲:۴۹:۳۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۲:۴۹:۰۰
32
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۴
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : البرزپلاست
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۶
12
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 750
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۴۷:۴۰
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۴۷:۴۰
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 500
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۴:۵۹:۳۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۴:۵۹:۳۹
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۶:۳۲
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۶:۳۲
5
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 250
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۱۹:۴۵
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 300
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
9
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 350
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۹:۱۶
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۹:۱۶
7