تهران

0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 180
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۵:۱۵:۴۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۵:۱۵:۴۹
7
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1000
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۷:۱۸:۰۷
13
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 1300
جنس : pp
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : سفید
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۳۸:۵۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۳۸:۵۱
8
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 200
برند تولیدکننده : آیاتای پلاستیک
رنگ : بیرنگ (شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۲:۳۶:۱۵
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۲:۳۶:۱۵
10
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
جنس : pet
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۲۳:۴۹
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۳:۴۹
6
جدید 13-dabeh_2000cc_l
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۳۹:۴۲
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۳۹:۴۲
9
۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۷:۳۵:۵۱
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۷:۳۵:۵۱
2
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 80
برند تولیدکننده : آیاتای
رنگ : بیرنگ(شفاف)
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۳:۱۶:۰۱
14
0.00 (0 امتیاز)
تهران
نمایش فاصله
حجم محصول (CC) : 300
جنس : pp
برند تولیدکننده : احدی
رنگ : بیرنگ
۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
۱۳۹۶-۱۱-۱۱ ۱۶:۲۷:۰۷
9